Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา  
 
 
     
 

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

หลักฐาน
- แบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ 
- หลักฐานการชำระเงินฉบับล่ะ 20 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง)
- หลักฐานสำหรับนักศึกษาที่มีรางวัล / ผลงานดีเด่น / ผู้นำนักศึกษา / ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (แนบเอกสาร / รูปถ่ายถ้ามี)

*ในกรณีรับแทน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน